Rogers Hemsida


Hinduism
av
Roger Thoor


 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Prolog
Frågor
Fakta om Indien

OM - Det första ljudet av skapelsen
Hur uppstod hinduismen?
Skrifter
Gudssyn och människosyn
De olika "gudarna" i hinduismen
Brahma - skaparen
Saravati - Brahamas följeslagare
Vishnu - uppehållaren
Vishnus inkarnationer
Shiva - förstöraren
Shivakulturen
Dödsdansen
Shivas ledsagare
Det finns även lägre andeväsen i hinduismen men de är inte så omtalade

Den stora Gudinnan - Mahadevi
Ganesha
Frälsningen
Handlingens väg
Kunskapens och insiktens väg
Hängivenhetens väg
Den fjärde vägen (Artha)
Tempel
Kult i hemmen
Kvinnan och fattigdomen
Den sexuella aspekten
De fyra kasten
Fyrigheten
De tio kvalitéerna
Den heliga kon
Gandi
Högtider
Pilgrimsfärder
Skillnader & likheter mellan hinduismen och jordangruppen
En hindus liv
Sammanfattning
Hinduism
Gudarna
De 4 kasten
Kvinnan och fattigdomen
Sexualiteten
Epilog
Litteraturförteckning
Rekommenderade länkar

 

Prolog

Kunskaperna innan jag gick in på hinduism är mycket bristfälliga. Innan jag började att skriva om hinduism så var mina kunskaper bara ytligt när det gäller reainkarnation, Gandi och det som vi fick genom våran lärare på hinduism. Men jag anser att det kommer att bli mycket intressant angående hinduismen. Orsaken till det är att jag anser alla människor har olika tro på livet och religionen. Det kan vara allt från ateism till fanatiker. Min egen tro ligger i en blandning av hinduism, kristendom och en viss smak av nordisk mytologi. Därav kommer detta arbete med hinduism bli mycket intressant för mig.

Innehållsförteckning

 

Frågor?

Då kan man undra vilka frågor man kan ställa sig om hinduismen.
De frågor som vi har fått av våran lärare är följande:

Jag antar att det kommer säkert komma upp frågor på vägen under arbetets gång med hinduismen. Vissa av ovanstående frågor kommer jag att gå in närmare och djupare in på dem. Nu får vi hoppas att detta arbete inte blir lika stort som mitt arbete på kristendomen.*S*

Innehållsförteckning

 

Fakta om Indien

Yta: 3 288 000 km2
Huvudstad: New Delhi
Invånarantal: 952 milj
Invånare/km2: 290
Naturlig befolkningstillväxt: 1,64%
Beräknad medellivslängd: 60 år
Läs- och skrivkunnighet: 52%
Språk: engelska är handelsspråk och politiskt språk, hindi talas av 30%, dessutom finns många språk med officiell status, t ex: bengali, telugu, marathi, tamil, urdu, gujarati
Religion: 80% hinduer, 14% muslimer, 2,4% kristna, 2% sikher
Nationalitetsbeteckning: indier
Officiellt namn: Republiken Indien
Statsskick: förbundsrepublik
BNP/ inv: 310 USD
Naturtillgångar: järn, mangan, magnesium, kol, olja, naturgas
Viktigaste exportvaror: ädelstenar, smycken, verkstadsprodukter, kemikalier, bomullstyger
Valuta: 100 rupie = 21 SEK (1998)
Sysselsättning i olika näringsgrenar: jordbruk 65%, industri 10%, service 20%
Arbetslöshet: 13%

 

Hinduism är en av världens äldsta religioner som praktiseras även i dag. Det finns egentligen ingen grundare till hinduismen. Det finns ingen trosbekännelse och det finns många sett att se på religionen och frälsningen. Men gemensamt för hinduismen är att man inser att Atman (min själ) är en del av Brahman (världssjälen).
     Hinduismen kommer från det persiska ordet hindu och det betecknar de folk som hörde till Indus floddal och därav betyder det indisk. Idag finns det 1000 000 000 (en miljard) innevånare i Indien och av dessa är det 80 % som är hinduer och det innebär att i Indien är det ungefär 800 000 000 (800 miljoner) hinduer i Indien så bör man även få tillägga att det finns även 30 miljoner hinduer utspridda över hela världen.

Innehållsförteckning

 

OM - Det första ljudet av skapelsen

Snäcksan representerar OM, skapelsens första ljud och även materians början, de båda betraktas som synonyma. OM är ett medel för att försöka bli ett odelat med gudomen.
OM kröntes slutligen av hinduismens heliga ord AUM, som har en djupgående betydelse och symbolisera Det Skapande Ordet som är källan till allt existerande. Emblemet omges av det högsta Ordets kraft som är outtömlig. Ordet har en speciell kraft och skall bara uttalas med största vördnad.

Innehållsförteckning

 

Hur uppstod hinduism?

Det finns minimala och bristfälliga kundskaper om hur hinduismen uppkom och dess ursprung. Den tiden som är före 1500 f.kr kallas för förvedisk period.
     Omkring 1500 f. kr. så tar den vediska tiden vid och namnet har den fått från vedaböckerna vars äldsta delar kommer från den här tiden. Andra verk har även tillkommit under denna tid.
     Olika perioder har fått olika namn och de är följande:

Innehållsförteckning

 

Skrifter

1200 - 400 f.kr Vedaböckerna är heliga böcker som består av fyra böckerna och de fyra böckerna kallas samhita och de är sammanställda av en tidigare muntlig tradition och de är:
Rigveda - som består av 10 böcker med sammanlagt 1028 hymner. De tillhör tiden omkring år 1000 f.Kr. men de upptecknades inte förrän flera århundraden senare.
Samveda - Veda med melodier- innehåller ord från Rigveda och sjungs.
Yajurveda - innehåller offerformler, som mumlas under offrandet.
Atharvaveda - innehåller huvudsakligen olika offerformler och besvärjelser.
700 - 300 f.kr Upanishaderna. Av de flesta former av hinduism idag kommer ursprungligen från dessa böcker på ett eller annat sätt. Den utmynnar ur vedaböckerna och det är en form av kommentarer till vedaböckerna. 600 f.kr - 100 e.kr sutraböckerna. Sutra betyder trådar och böckerna påvisade hur livet hängde ihop, de var även en ledsagare hur hinduer borde leva sina liv.
100 f.kr - 300 e.kr Under denna period så tillkom det två stora berättelseverk som var Ramayana och Mahabharata (som är en redogörelse av krigen mellan två grupper av ättlingar till Bharata)och i det senare verket innehåller även Bhagvadgita (som är en dialog mellan Krishna och hans körsven Aruna). Dessa två verk har även betydelse i dagens läge.
Ramayana består av 24 000 rimmade verspar. Den berättar om Rama som var tvingad att avsäga sin kungliga arvsrätt och ta till med landsflykt med sin hustru Sita och brodern Lakshmana. Sita bortrövades av den onda demonen Ravana men sedan räddades Sita. Det antas att Ravana symboliserar ambition och lustfylld girighet som stör den komiska ordningen och kvinnans och familjens okränkbarhet.
Puranaerna är historier om gudarna skapades och hur de lever.
Shruti är typ en uppenbarelse eller med andra ord den "eviga sanningen". Vedorna, Brahmanerna, Upanishaderna och så kallas de för shruti som betyder " det hörda". De är evig sanning de fördes vidare muntligen fram till början av vårans tidsålder.
Smriti som är andra skrifter som betyder "det som har ihågkommits" och de skrifterna förstärker smriti. Till smriti räknas stora verk som Ramayana och Mahabharata som innehåller diktverket Bhagvadgita.

Innehållsförteckning

 

Gudssyn och människosyn

För hinduismen så finns det en skapargud som kallas Brahma som anses vara ouppnålig uppfattas som det högsta väsendet som genomströmmar allt. Man kan även uttrycka sig att den finns bara en världssjäl som skapade allt men de olika gudarna i hinduismen är skepnader eller egenskaper av denne.
     Man måste givetvis se skillnaden mellan Brahma, som är skaparguden och han ligger latent (vilande) tills världen behöver honom igen. Brahman är världssjälen men ska inte ta och kopplas dessa ihop med Brahma´n som är en präst som är medlem i prästerskapet.

Jag anser att hinduismen har givetvis påverkats av andra religioner som t.ex. Islam med sin monoteism " tron på en Gud". Medans hinduismen är mer riktad åt Henoteism d.v.s. att den är en blandning av Panteism och Polyteism. Panteism är det när Gud finns i världen och genomsyrar allt i den världen men samband med detta så brukar det uppfattas att Gud är opersonlig och kan inte höra bönen. Polyteism är när det avgudas flera gudar eller flera olika avbilder av en Gud. Exempel på det kan man finna i både den nordiska mytologin och i hinduismen.
Men jag antar att vissa andra skulle säga att hinduismen är en blanding av monoteism och polyteism. Monoteism på grund av att den enda skaparguden är Brahma (fadersguden) och mångfaldet av gudar polyteism är för att kunna förstå innebörden av Brahma så avbildar man honom genom olika avbilder och därav de olika slags gudarna som egenteligen är från en enda gud.

Innehållsförteckning

 

De olika "gudarna" i hinduismen

En av de vanligaste gudarna är Brahma - skaparen, Vishnu - uppehållaren och Shiva - förstöraren. Vishnu kan framträda i olika skepnader eller avatarer (nedstigande) och hans gemål är Lakshmi som anses att vara en god gud och hon är en lyckogudinna.
Shiva är en mycket dyrkad gud. Han framställs ofta som dansande och är inramad av återfödelsens hjul och genom sin dans är han herre över fruktbarheten som framvisas även genom hans lingam (det manliga genus) stående i yoni ( det kvinnliga genus) och hans äktenskap med tre kvinnor.
Parvati är den behagfulla älskarinnan som underordnar sin man.
Durga är den självständiga kvinnan med egna verktyg för att klara livet och karriären.
Kali är gudinnan över liv och död. Hon kan skänka och ge liv.
Ganesha är elefantguden.
Hanuman är apguden.
Gudavärlden är inte så olik som människornas värld. De speglar de livsideal som människorna eftersträvar. En gud kan till exempel falla från sin ställning och en god människa som kan återfödas efter sin död till en gud. Vid vardagliga svårigheter så vänder man till sina gudar med bön och offer men präster kan bistå med rådgivning och utforska framtiden.

Även i hinduismen så finns det en treenighet och den betår av Brahma, Vishnu och Shiva. Vishnu förklarar enighetens väsen:
Citat: "Endast de olärda håller mig (Vishnu) och Shiva för att vara särskilda; han, jag och Brahma är en, antagande olika namn för skapelsen, bevarandet och förstörelsen av universum. Vi, som treenighetens väsen, genomsyrar alla varelser: de vise betraktar därför alla andra som dem själva." Slut citat.

Nu kommer jag att gå närmare in på de olika gudarna som har en stor betydelse för hinduismen.

Innehållsförteckning

 

Brahma - skaparen

Han tillbes på samma sätt som de andra gudarna för han har fullgjort sin uppgift och kommer inte göra något inte förrän världen behöver skapas igen. Han är avbildad med åtta händer och i dem håller han de fyra veda: en spira, en sked, ett radband, enskål med heligt vatten som är fruktsamhetens symbol och skapelsesymbolen lotusblomman.
     Brahma färdas på en svan eller gås som har kunskapens symbol. Hans ledsagarinna (Sarasvati) är kundskapens gudinna. När han förälskade sig i Sarasvati så var hon så blyg att hon flyttade på sig när han såg på henne, och därav skapade han sig femhuvuden för att kunna se henne vart hon än flyttade sig; åt höger, vänster, bakåt, framåt och ovanför honom. Brahmas femte huvud förstördes av Shiva därför att Brahma förolämpade honom.

Innehållsförteckning

 

Saravati - Brahmas följeslagare

Hon tillbeds av hinduer, jainister och buddister. I Veda tillbads hon som floden vars stränder man en gång offrade på och det understryker hennes roll som fruktsam, en livsgivande moder. Hon kopplas tillsammans med det talande ordet och är känd som talekonstens och lärdomens gudinna. Numera representerar hon poesi, musik och alla intellektuella framgångar.

Innehållsförteckning

 

Vishnu - uppehållaren

Han är känd som "den genomträngande" eller " den som tar många former". Han hade ingen framträdande roll i Rigveda men han blev en av de stora gudarna inom den hinduiska treenigheten. Vaishnaviter som är en av de största grupperna inom hinduerna tillbedjer Vishnu som Ishvara. Bland dessa grupper finns Caitanya som är grundare av en tradition som heter Sampradaya i vilket Hare Krishnarörelsen ingår. Vishnu Purana är en av de 18 stora Purana texterna och de beskriver Vishnus förhållande till universum och hans agerande. I en 1800-tals målning beskrivs Vishnu som universum. Hans vänstra öga är mörkt som symboliserar natten och det högra är ljust som dagen. Solen kommer från hans mun, hans kappa är jord av eldflammor, han bar en regnbåge runt midjan och håret bestod av moln.
Vishnus stående kropp har många olika betydelser och symboler för hinduismen som jag kommer att ta upp här. Jag kommer att börja från den vänstra sidan.

På den högra sidan har Vishnu följande:

Innehållsförteckning

 

Vishnus inkarnationer

Hans krafter har manifesterats på jorden tio gånger och de kallas avartar. Avartarna kommer för att hindra något stort ont eller för att göra goda gärningar på jorden. Nio av dem sägs att de har redan nedstigit: tre i ickemänsklig form, en i hybridform, fem i mänsklig form. De viktigaste är Rama och Krishna, en ungdomlig hjälte i Bhagavata Purana. Vishnus sista avatar Kalki väntas anlända till jorden vid slutet av dess nuvarande omloppsperiod i avsikt att förstöra världen och återskapa den. De tio olika avarterna är följande:

 1. Matsya - fisken som räddade mänskligheten och de heliga Vedaskrifterna från översvämmningen.
 2. Kurma - sköldpaddan hjälpte till att skapa världen genom att bära den på ryggen.
 3. Varaba - galten som lyfte världen ur vattnet med sina betar.
 4. Narasimba - hälften man, hälften lejon som dödade en tyrannisk demonkonung.
 5. Vamana - dvärgen som betvingade kung Bali en mäktig demon.
 6. Parashurama - brahmanen, utplånade krigarkasten.
 7. Rama räddade sin hustru Sita och dödade demonen Ravana
 8. Krishna förkunnade budskapet i lärodikten Bhagavadgita för krigaren Arjun
 9. Buddha - den upplyste.
 10. Kalki - ryttaren på den vita hästen som ännu ej kommit ned till jorden.

Innehållsförteckning

 

Shiva - förstöraren

Han är allt så därför visar han sig i många former. I Shiva Purana har mer än tusen namn, ett par exemplar är: Mahesvara - kundskapens herre och Mahakala - tidens herre. Han är skapare, förstörare och bevarare. Hans stad är Varanasi och alla som dör där kommer att gå direkt via döden till Shiva och då spelar det ingen roll om de har en dålig karma.
Nu kommer jag gå igenom de olika betydelserna och symbolerna som jag gjorde med Vishnu och även här kommer jag att börja på vänster sida.

 

Nu kommer jag att gå in på Shivas högra sida:

Innehållsförteckning

 

Shivakulturen

Shivaism (shaivism) är en av de populäraste hinduiska religionsformer. Gudomligheten, den egna själen och det band som begränsar själen till jordisk tillvaro. Att uppnå shivatva d.v.s. att befria själen från bandet så kan det uppnås genom askes, botgöring och med en tyngdpunkt på yoga och försakelse. Shaivit blir vandarande heliga män som märker sin panna med tre vågräta streck som representerar Shivas tre sidor.

Innehållsförteckning

 

Dödsdansen

Shivas dans kallas för Tandava som syboliserar både hans storhet universum eviga rörelse som han förstör vid slutet av en tidsålder. De människor som får skåda honom har sin lycka gjord, även gudar samlas för att se honom dansa men även demoner fångas av hans andliga makt när de ser honom dansa.

Innehållsförteckning

 

Shivas ledsagare

Av de gemåler som han har haft så kommer jag att ta upp nu Durga, Kali och Parvati.
Durga. Hon är en mäktig gudinna och hon är skapad ur en kombinerad verdeskraft hos flera gudar. Hon håller Agnis spjut, Shivas treudd och Vishnus diskus. Hon rider på ett lejon eller tiger och visas ofta triumferande över en buffeldemon som hotar världens stabilitet.
Kali. Det är Shivas mest skräckinjagande ledsagarinnor och hon avbildas oftast grotesk eller vild. Hon är föremål för en intensiv tillbedjan.
Parvati. Hon är den som är mest blygsam av de tre och är mycket omtalad för sin vänlighet. Hon förförde Shiva men han hånade henne för hennes mörka hud varav hon praktiserade askes för att få sin kropp att lysa och därav fick hon Shivas gunst. De fick två söner och de är Ganesha (elefantpojken) och Karttikeya.

Innehållsförteckning

 

Det finns även lägre andeväsen i hinduismen men de är inte så omtalade.

Rªksªsa - bortförde kvinnor.
Pisªca - som åt blodigt kött, till och med människokött.
Asura - som var gudarnas fiende.
Bhñta - var ett naturligt spöke.
Yaksa - som var ett välvillig ande.
Preta - var en kringirrande anfädersande som inte hade fått något offer.

Innehållsförteckning

 

Den stora Gudinnan - Mahadevi

Framträder som ledsagarinna till de stora gudarna eller i en allmän form som omfattar tusental lokala gudinnor. De kan vara välvilliga och fruktsamma eller kraftfulla och destruktiva. Många jord- och modergudinnor kopplas till jordbruk och fruksamhet, de måste tillbedjas med rituella blodsoffer. Det är speciellt viktigt att tillbe gudinnorna för de företräder den kvinnliga energin shakti och i de gamla skrifterna kallades de för tantra.
     Blodet är viktigt för att det är universums livsenergi. Likbränningens eld tillåter den dödes ande att röra sig fritt mot en återfödelse. För en ortodox hindu är likbränningsplatsen oren. Elden är viktig som hinduisks symbol och i tantrisk tro betraktas leden som ett medel för meditation och invigningen i ett stadium av visdom. Förr slängdes de som var redo in i elden för den renade dem inför de nästa liv som skulle komma så många tog sitt liv på detta sätt när de hade kommit långt i sin hinduiska tro.
Lakshmi - välvilliga (Vishnu). Även om hon är Vishnus gemål så har en egen kult och hon finns också omnämnd i Buddismen.
Parvati - fruktsam (Shiva). Hon står för fruktsamheten (sönerna Ganesha och Karttikeya).
Durga - kraftfull (Shiva). Hon är den orädda som dödade buffeldemonen.
Kali - destruktiv (Shiva). Det sägs att hon fick smak av blod när hon dödade demonen Rakabija. Hon avbildas med att hon har kranier runt halsen som ett halsband och det är symbol för återfödelse, kosmisk och sexuell energi. Rödfärgade händer står för blodets livskraft. Det tredje ögat står för är en symbol för den högre medvetenheten. Hon förgör ondska men är samtidigt ansvarig för skapande för liv. Hennes tunga droppar blod som är den drivande kraften i universum men också till passion och lidande. Hennes kjol betsår av armar som är troligtvis demoner som hon har förgjort.

Innehållsförteckning

 

Ganesha

Det finns en legend som säger att Shiva kände inte igen sin son Ganesha när han försvarade sin mor (Parvati) och hugg av honom huvudet. När shiva upptäckte sitt misstag så lovade Shiva att han skulle ersätta hans huvud av det djur som han såg först, vilket blev en elefant.
Det finns ett antal olika betydelser och symboliker för honom och de ska jag ta upp nu punktvis som jag har gjort tidigare.

Innehållsförteckning

 

Frälsningen

Som jag har skrivit tidigare så är hinduism världens äldsta religion och det finns ingen särskild grundare. Som alla religioner så har hinduismen utvecklats historiskt och fått olika förgreningar så det finns ingen preciserat vad exakt vad hinduism är idag. Det finns vissa grunder för hinduism och det är bland annat samsara som är den ständiga återfödelsen till ett nytt liv. Gurus (lärare) försöker att komma ur återfödelsen eller kunna påverka dess utveckling.
Det finns fyra vägar som dominerar dagens hinduism och de kallas med ett sammanfattande namn för Puja.

De tre stora vägarna kallas för manta och de vägarna är handlingens väg (karma), kunskapens och insiktens väg (jnana) och slutligen hängivenhetens väg (bhakti). Utöver de tre så finns det den fjärde vägen som heter Artha som betyder befrielse.

Innehållsförteckning

 

Handlingens väg

Handlingens väg är att genom att handla rätt så att gärningarna blir goda (karma). Det vill säga att man ska leva enligt dharma och det kan tolkas som eviga lagen eller plikten. Ex. eldens plikt är att brinna. Liktydligt med det är att sin egen individella plikt beror på vilken existens man är född till. Med andra ord ska man följa den komiska lagen och de regler som människan ska följa. Karma är att genom ett moraliskt rätt så kommer man att kunna påverka det nästkommande liv på ett positivt sätt. De andra vägarna kan man påverka och få en befrielse från kretsloppet, att få återförenas med världsjälen och det kallas moksha när man befrias från livets villkor.
     Handlingen väg är också livets väg. I hinduismen har det delas upp på fyra olika delar. En manlig hindu av hög kast förväntas att genomgå fyra ashrama eller stadier i livet.

 1. Omfattar studier - Brahmacarya.
 2. Omfattar familjen som husfadern - Grihastha.
 3. Omfattar ett stadium för ensamhet och reflektion - Vanaprastha.
 4. Är en asketisk livsföring som är en förberedelse för livets upphörande (återfödelse till det nästa livet eller moksha). Ett världsfrånvarande - Samnyasin.

Innehållsförteckning

 

Kunskapens och insiktens väg

Man når det genom frälsningsvägen d.v.s. insikt (Jnana). Det gör man genom meditation och koncentration. På detta sätt kan man få ett djupare insikt i sitt inre (Atman) och få ett meningsfullt mönster. Man kan uppnå befrielse från återfödelsen. Med enheten och harmonin så att meningslösheten upphör. Med Yogautövning kan man åstadkomma en kroppslig och själslig balans.

Innehållsförteckning

 

Hängivenhetens väg

Den kallas för bhakti och i norra delen knyts den till guden Shiva och i den södra delen av Indien knyts den till Vishnu, speciellt som guden Krishna. Detta är den mest utbredda vägen i hinduismen.

Innehållsförteckning

 

Den fjärde vägen (Artha)

Det är den fjärde och slutliga målet i en hindus liv att få befrielse (Artha) från kretsloppet av återfödslar i lägre världar. Moksha (befrielse) är inget mål i vanlig mening men det kan endast uppnås när all längtan och böjelse har övervunnits. Den som uppnår moksha under sin livstid kallas jivan-mukta d.v.s. levande förlossning.
     En bön från Upanishaderna summerar denna strävan: "Från det overkliga, led mig till det verkliga; från mörker, led mig till ljus; från döden, led mig till odödligheten".
     En hinduisk helig man (sadhu) är helt beroende av allmosor för sitt uppehälle. Det enda som han får äga mässingskål där han får ta emot gåvor som mat eller pengar.
     En ny anhängare rakar av sitt hår som en botgöring när han vill bli en sadhu och han bjuder sin lärare något att dricka.
     Asketer utövar ofta sin botgöring under flera år och det kan skada deras kropp. Shaivismen har ofta tovigt hår för en påminnelse om Shivas egna lockar.
     Yogin visas sig i sin lotusställning som Shiva och Buddha som oftast avbildas på detta sätt.
     Elden har en stor betydelse i hinduismen genom rigveda som framvisar att världen skapades genom eldguden Agnis försorg.
     Om vederbörande har en turban så kan det vara en muslim. Utbyte av idéer mellan olika heliga män i Indien är mycket vanligt.

Innehållsförteckning

 

Tempel

Man tar av sig skorna innan man stiger in i templet av respekt. Vatten är mycket viktigt för att göra templet behagligt för gudomen. Vid templets portar finns det vattenbehållare för att besökaren kan tvätta sig och rena sig före inträdandet i templet. Tornet står för den kosmiska axeln mellan himmel och jord men också för att påminna om Meruberget d.v.s. gudarnas mytologiska hemvist. De fyra portarna står för de fyra vädersstrecken men också trösklar mellan världar och de bevakas av skulpturer av krigiska väktare men även ibland flodgudinnorna Ganga och Yamuna. Vandringen runt templet sker i medsols annars betraktas det som respektlöst och medför olycka. Innan man når det innersta så bör besökaren ge gåvor för att visa sin uppskattning i vestabulen.

Innehållsförteckning

 

Kult i hemmen

I de flesta hem finns det en helgedom eller ett altare där olika familjemedlemmar lämnar gåvor och läser böner eller att ibland samlas hela hushållet för gudstjänst och familjeöverhuvudet håller i ceremonin. Familjealtaret är hemmets heliga centrum och det kan bestå av antingen altare, bilder och statyer eller en enkel tulsi - basilikaplanta som hör samman med Vishnu. Gåvorna kan vara sötsaker, koksnötter eller frukt och vanliga inslag i ritualen i hemmet är levande ljus och rökelse. Tillbedjan kan ske på alla dagar.

Innehållsförteckning

 

Kvinnan och fattigdomen

Indien har varit självständiga i nästan 50 år men kvinnorna väntar fortfarande på den självständigheten. Mindre än 4 av 10 kvinnor kan läsa. Indira Gandi var indiens enda kvinnliga premiärminister under 17 år. Mindre än 40 av 543 medlemmar av det nedre huset av parlamentet är kvinnor. 1993 lagstiftades det att kvinnor skulle vara fler i lokala kommuner (regeringar) men det finns planer för en liknande lag i parlamentet.
     Var kvinnor får mest att säga till om och bestämma är i hemmen.
1990 var det mer än 50 änkor som brändes till döds när deras män blev kremerade. Orsak till detta enligt deras tro så har en hindu-kvinna ingen rätt att existera utan sin man. 1993 var det omkring 16 kvinnor som blev mördade varje dag på grund av hemgiften, även när regeringen har godkänt att det är olagligt 1961.
Kvinnogrupper säger att detta är bara en bråkdel som kommer fram. I allmänhet så gifter sig kvinnorna före 21 år. Endast 41 % använder födelsekontrollen.

Det är upp till 50 miljoner flickor och kvinnor som saknas från den indiska befolkningen och det är resultatet av att det används systematiskt av abort när de flickfoster vilket som är officiellt förbjudet. Från att vara 1921 - 97 kvinnor på 100 män så har det minskat till 92,7 kvinnor på 100 män på 70 år (1991).
En del par vill bara ha pojkar p.g.a. att de manliga barnen legal social hjälp.
Regeringen siffror har visat att det är ungefär 12 233 kvinnor som blev våldtäckta 1993 under 16 års ålder.

Indien har skrivit under FNs barnkonvention. Ändå arbetar ungefär 50 miljoner barn i industrier där barnarbete är förbjudet.

"Kvinnohemmet Arulagam i staden Madurai i delstaten Tamil Nadu ger en fristad och ett hem för många kvinnor som har blivit utslagna och förskjutna av olika skäl. Hit kommer t ex kvinnor med kriminell bakgrund och kvinnor som har varit prostituerade men nu vill börja ett nytt liv".

"Kvinnorna erbjuds enklare praktisk utbildning i olika hantverk för att ge dem en möjlighet att bli självförsörjande. Arulagam drivs i samarbete mellan den ekumeniska Sydindiska kyrkan, CSI, och det ekumeniska teologiska seminariet TTS".

"Ortodoxa syriska kyrkans domkyrkoförsamling är belägen i centrala Bombay. Runt domkyrkan och i närliggande kvarter har trottoarer och gator ockuperats av stora mängder människor som flytt landsbygdens fattigdom i hopp om att få arbete i storstaden. Trottoarerna och gatorna där människor bor är värre än slummen. Vatten saknas, varje rännsten är en toalett och människor går klädda i trasor. Med jämna mellanrum gör polisen upprensningar och driver iväg dem. "

Det är 200 miljoner i Indien som är kastlösa men de kallas för daliter i dagens läge och de mycket fattiga. De utsätts för diskriminering och olika slags övergrepp. Exempel på grupper som diskrimineras är t.ex. daliter, etniska minoriteter, fattiga kvinnor, arbetande barn, handikappade och mentalsjuka är särskilt utsatta.

Innehållsförteckning

 

Den sexuella aspekten

Det är en stor skillnad mellan olika religionen som t.ex. kristendomen har de ingen relation mellan religionen och erotiken, den har varit som något smutsigt och även under vissa perioder har den varit bannlyst. För att utveckla det mera så kan jag säga att kristendomen har tabubelagt det och att det ska inte över huvud taget pratas öppet om även om människor har visa behov så sker detta bakom stängda dörrar. Det sista århundradet har det ökat med försäljning av olika slags försäljningar av sex såsom tidskrifter, videofilmer och nu även via internet. De ord som söks mest på internet är sex, xxx och breast. Grovheten inom sex har mångdubblat sedan från t.ex. början på 1900-talet.
     Andra religioner som inte har avvisat sexualiteten är t.ex. antiken, naturfolksreligioner och hinduismen. I hinduismen så har erotiken en central roll som t.ex. så tillber man olika sexuella bilder; linga (det manliga organet) och yoni (det kvinnliga organet) som är heliga symboler som människor visar vördnad för. Det förekommer även tempelprostituerade som går i invigd kärlekstjänst som är oftast ansedda kvinnor som eftertraktar de rikaste och mäktigaste männen. Jag anser att kvinnorna gör en uppvisning för männen för att de ska ta dem; och i princip så blir det att männen inte köper grisen i säcken och det blir en typ av köttmarknad.
     I en del religioner så har sexualiteten och religionen förenats och då tänker jag på de sekter som förvrider religionen för eget privat bruk och använder sexualiteten som ett redskap för sin egen lust. Men det finns också religioner som ser på det mer seriöst sätt men jag antar att det finns få religioner som ser det på ett demokratiskt sätt och lika värde mellan könen.
     De två starkaste krafterna är religionen och det sexuella. Religionen är på tron av en högre makt (t.ex. kristendomen) eller att man är en del av den makten (t.ex. hinduismen). Det sägs att tron kan försätta berg. Sexualiteten kan man se på två sett och den ena är genom fortplantningen ( risken är då att det blir en skyldighet) och den andra är sexuella driften och njutningen (som inte får överdrivas). Både religionen och sexualiteten är ursprungen ur samma källa och då menar jag att de båda har längtan och strävan efter enhet och helhet.
     Jag anser att enligt hinduismen som framhävs så har jag uppfattat att sexualiteten är inget fult men den ska inte heller överdrivas (det ska inte göras för mycket). Kali står för den komiska sexualiteten och jag har läst någonstans att Kali, Lakshmi, Parvati, och Durga är i grund och botten samma gudinna och att hon bara byter skepnader. Antagligen har den enligt mitt tycka missuppfattat med att de är samma gudinna. Jag anser att det är inte samma gudinna utan det är ett världsalt och alla liv sammanstrålar till världsaltet. Om man går efter denna författare så kan man komma med tanken att om de är samma gudinna så har hon olika sidor. Då kom man fråga sig om alla (eller gudinnan) gudinnor? har förstöraren, vilden, godheten och fruktbarheten inom sig. Det betyder om man ser på den sexuella biten att Kali som står för komiska sexualiteten att då faller det sig att de alla har det. Men vem har vi i så fall bakom maskerna? De kan nog vara på ett annat aspekt och se förstöraren som en sadist (gillar att göra illa andra), den vilda som ska ha kontrollen över akten - det är hon som ska styra och förföra mannen och inte tvärt om och hon släpper alla hämningar, godheten kan man se som en nunna eller en prydlig kvinna som bara gör DET efter bröllopsnatten, och slutligen så har vi fruktbarheten som kan stå för befruktandet eller den sexuella akten som övergår till en befruktning som ser den sexuella akten i mer normalt mänsklig nivå. Men jag vill påpeka att jag kan inte hålla med att den aspekten kan påvisas eller framhävas på något sätt över huvud taget. Mitt antagande är att de är olika gudar (avbilder) men de alla tillhör världsaltet som allt levande gör, både människor, djur, växter, gudar m.m. Jag vill påstå att Parvati står för fruktbarheten och Kali står för den ohämmade sexuella driften som givetvis går efter hennes behov och behag. Jag antar att detta är ett mera oskrivet kapitel som jag anser att det är inte så många på nätet ser det på ett mera seriöst sätt än de borde göra.

Innehållsförteckning

 

De fyra kasten

De fyra kasten kallas med ett ord för varna.

 1. Präster ligger höst bland kasten. Kallas även för Brahma´n.
 2. Krigare. De kallas även för Kshatriya och de är de som sköter samhällsordningen.
 3. Köpmän och bönder. De kallas även för Vaishya.
 4. Tjänare. Kallas även för Shudra som är det lägsta kastet.

Utanför dessa kast går de kastlösa och de är t.ex. liktvättare, jägare, slaktare, avrättare m.m. och de kallas för dalit.
En av orsakerna till att de kastlösa är att de har kontakt med orena ting och det anses att vara farligt. Om man ser det på ett annat sätt så är de som föds av kastlösa tvungna (troligtvis gäller det inte idag) att ta arbeten som tillhör de kastlösa. Något annat som är för'kastligt' är att blanda, d.v.s. att två från olika kast gifter sig (beblandas med varann) och de kommer att återfödas som kastlösa. Det är en sägen som kommer från en urgammal myt.
Det finns ett mera komplicerat kastsystem än det som jag har gått inpå ovan men jag kommer bara nämna att det heter jati.
     Gandi avskaffade genom lagtext att kastsystemet skulle upphöra men traditioner är svåra att bryta så kastsystemet lever fortfarande i våra dagar men jag antar att den inte är i samma utsträckning som det var i hinduismens tidigare historia.

Innehållsförteckning

 

Fyrigheten

De är 4 vedaskrifter.
De finns 4 frälsningsvägar.
4 Yuga (tidsåldrar).Som innebär att 1 år är lika med 360 dagar som är lika som 1 gudadag
     360 år är lika mycket som 1 gudaår
     12 000 gudaår är like mycket som 4 yuga (tidsåldrar)

4 kaster.

 1. Präster.
 2. Krigare, ämbetsmän.
 3. Näringsidgare - bönder.
 4. Tjänstefolk.

----------------------------------
Sedan kommer de kastlösa (dalit) Som utför orena yrken.

 

Det är 4 stadier i livet.

 1. Studenten (studerar)
 2. Äkta man (försörja)
 3. "pensionär"
 4. Helig man

Innehållsförteckning

 

De tio kvalitéerna

Det är föräldrar, far- och morföräldrars plikt att lära ut att ett gott uppförande bygger på:

 1. Att tala sanning.
 2. Att inte stjäla.
 3. Att använda sin intelligens för att förstå skillnaden mellan rätt och fel.
 4. Att utveckla kunskapen om Gud.
 5. Att vara fridsam.
 6. Att älska alla.
 7. Att vara vänlig mot hela skapelsen.
 8. Att uppträda ickevåldsamt.
 9. Att inte ha falska bindningar till världsliga varor.
 10. Att förtrösta på Gud.

Innehållsförteckning

 

Den heliga kon

Från begynnelsen så tog man och slaktade kon och åt upp den. Det kallades för Harivamša. Jag kan tro att det kan bero på att man äter upp kon på grund av att få en del av dess själ, man äter upp delen av världsaltet och på sätt får man en egen större kraftigare själ som får större möjlighet att komma i en högre kast och så småningom blir man befriad från själavandringen.
     Så småningom så övergick det till att skona kon från att vara en offer övergick kon till att bli helig. Antagligen orsak till det kan vara att de fick mjölk, surmjölk, smör, urin och avföring från kon. Varav hindisterna övergick till att bli vegetarianer.
     Så småningom ingick även andra djur i heligheten såsom apor, fåglar och till och med träd, växter, floder och vadställen.

Innehållsförteckning

 

Gandi

Indien blev självständigt från Storbritannien 1947. Sedan självständighetsrörelsens ledare Mahatma Gandhi mördats av en hinduisk extremist blev Nehru Indiens förste premiärminister. Han efterträddes av sin dotter, Indira Gandhi, som mördades 1984. Hennes son och efterträdare Rajiv Gandhi mördades 1991 och det blev slutet på den Gandhiska epoken.
Ickevåldsprincipen som blev välkänd genom Mahatma Gandhi i Indiens kamp för frigörelse från engelsk imperialism. Denna indiska nationalism har till stor del varit religiöst inspirerad.

Innehållsförteckning

 

Högtider

De är grundade på den hinduiska kalendern och är ofta länkade till årstiderna. Under festligheterna är det vanligt med musik, föra oväsen för att skrämma bort onda andar t.ex. trollkvinnan Holika men det även förekommer röka pipa och då används opium, tobak och haschich.

 

Festkalendern

JanuariLohri: Firas i Punjab och markerar vinterns slut.
 Pongal:En festlighet i södra Indien för att fira risskörden.
FebruariMahashivaratri:Nationellt firande av Shiva.
Deltagarna fastar under dagen och vakar under natten i Shivatemplen.
MarsHoli:Nationellt firande av vår och nyår.
Maj Rathayatra: Herren Jagannathas födelsedag, firas med vagnprocession i Puri, Orissa.
Augusti/
September
Janmashtami:Herren Krishnas födelsedag, firas internationellt. Deltagare fastar under dagen och bryter fastan på kvällen efter en speciell puja.
OktoberNavaratri eller Dasara ("Dusserah"):Firandet av det godas seger över det onda, till Durgas eller Ramas ära.
NovemberDivali eller Dipavali ("lampraden"): Lampfesten.

Innehållsförteckning

 

Pilgrimsfärder

De populära pilgrimsfärderna kallas för tirtha som betyder säkra vadställen över floder. Vadställerna ansågs i bokstavligt och bildigt representera övergången från en värld till en annan. Förutom floderna är Himalaya och visa tempel välbesökta vallfärdorter.
     Den viktigaste och heligaste är Varanasi - ljusets stad men den kallas även för Kashi. Det anses att det är Shivas hemort och enligt myten så bröt Shivas linga eller axis mundi genom joredn för att nå himlen. Hela staden inom 16 km i radie anses att vara en linga av Shiva. Det är en helig stad för många, att de kommer hit och stannar för att dö.
     Templet i Kedarnath i Himalaya beskrevs på 12oo-talet som en av de viktigaste av de vallfärdsorter som tillägnats Shiva.
     Det berömda Vishvanatatemplet förbinds med myten om Shivas linga av brännande eld.
     Att få gö i Varansi och att bli bränd där och att askan sprids över Ganges leder till Shiva. Det är det bästa sättet att dö för en hindu.
     På trappan ned till floden Gnages skall en kropp placeras på det heliga bålet. En kropp måste brännas före solnedgång den dag då personen dör. Efter döden öppnas skallen så att själen frigörs. Den äldsta sonen tänder elden och utför ritualen.

Innehållsförteckning

 

Skillnader & liknelser mellan hinduismen och jordangruppen

I jordangruppen så har de fått av Gud en bok (guds budskap till människorna). Judendomen - buden, kristendomen - sonen, Islam - skrift medan det finns ingen direkt bok av Gud i hinduismen utan det är urgamla munliga traditioner (veda) som kommer från mycket långt tillbaka (det finns siffror på 12 000 f.kr).
     Jordangruppen - Monoteism - tron på en Gud. Hinduismen - Polyteism - tron på flera gudar.
     I Jordangruppen så tror t.ex. kristendomen att man föds med arvsynden d.v.s. att man födds med synd.
     Hinduismen tror att varje handling i ens liv påverkar nästkommande liv.
     Jordangruppen tror på denna värld och ett evigt liv medan hinduismen tror på återfödelses kretslopp.
     Hinduismen anser att man ska inte ta ut mer av naturen än den kan återskapa annars bryts balansen och det blir förödande effekt.
     En annan skillnad är att i jordangruppen begraver man den döde medan i Hinduism så bränns den döde och dess aska sprids på Gangesfloden för att den är helig.
En likhet att de båda går till byggnader för den eventuella bönen, jordangruppens kyrkor och hinduer till tempel.
     Man får även ha i baktanken att hinduismen har blivit påverkad av olika religioner under dess historik de är t.ex. följande:
På 700-talet så blev de påverkade av Islam där islam hade betydande ställningar i Indien och idag betsår islam av 14% av den Indiska befolkningen.
Kristendomen har även påverkat indierna på 300-talet så kom de ortodoxa kyrkan till Indien. På 1500-talet så kom det missionärer för att predika den kristna tron och kristendomen består idag av 2,4 % av den Indiska befolkningen.

Innehållsförteckning

 

En hindus liv

Orsak varför hinduiska familjer vill ha söner är bl.a. att det är bara sonen som kan utföra de årliga ceremonierna till den döde faderns minne.
Efter12 dagar barnet är fött så får det sitt namn i en ceremoni. Barnet får vistas ute för första gången när den är fyra månader. Pojkar klipps av håret strax efter de har fyllt ett år.
När pojkarna fyller 8 år så får de en helig tråd som de ska bära livet ut. De anses att de tillräckligt gamla för att kunna läsa de heliga skrifterna som är skrivet på den heliga skriften sanskrit och han blir vägledd av en guru (lärare).
Efter att männen har klarat av sin utbildning och fått ett arbete så gifter de sig. Det är viktigt att paret har samma bakgrund, språk (det finns ca 300 i Indien) och traditioner för att deras familjer knyts samman.
När en hindu dör så kremeras han p.g.a. hinduerna tror att själen är instängd i huvudet och därav riktas elden huvudsakligen mot huvudet. Detta görs av den äldsta manliga släktingen som utför kremeringen på ett heligt cermoniskt sätt. Efter tre dagar så samlar man ihop den dödes aska och strör den ut i en helig flod. Orsak till detta är att floderna är helig för hinduerna.

Innehållsförteckning

 

Sammanfattning

Under den här rapporten har jag kommit med vissa kommentarer så här kommer jag att göra en sammanfattning av rapporten men samtidigt kommer jag göra ytterligare egna slutsatser när det denna rapport. Så det kommer att vara sammanflätat. Orsaken till det är att denna rapport mycket stor och jag tar ytterligare kommentarer i ett kort sammanfattning i hänsyn till att det blir annars mycket för dig att läsa.

Innehållsförteckning

 

Hinduism

Där anses det att Brahman är världsaltet och allt levande är en del av världsaltet och när de är i en varelse så kallas den för atman. Med andra ord tillhör vi världsaltet och vi är en del av det gudomliga. Brahman existerar inte i tiden som vi ser tiden utan den är tidlös och även rumlöst. Brahman finns överallt och den är utan början och utan slut.

Innehållsförteckning

 

Gudarna

Där Brahma, Vishnu och Shiva de viktigaste gudarna. Men de är enligt min åsikt bara avbilder av guden Brahman (världsaltet) och gudarna är en del av världsaltet. Allt är så stort att människa har svårt att fatta hur stort det är och därför måste människan få en insikt (en av de 4 vägarna att uppnå frälsningen) i världsaltet bland annat med meditation (jag tog upp lite granna om det om gudarna).
Varje gud har sin speciella betydelse för hinduismen.

Innehållsförteckning

 

De 4 kasten

Förr fanns det fyra kast men som idag är olagliga men traditionen går vidare. Det är svårt att bryta en tradition. Jag anser att det finns en risk när det finns olika kaster. Då tänker jag bl.a. på Nazisternas framfart i Europa när de begav sig, de ansåg att de var bara de som var renrasiga men samtidigt kan man säga att Hitler var mörkhårig. Var HAN verkligen renrasig i så fall? Jag tror inte det. Åter till hinduismen när det gäller kasten; så anser att problemen med ett kastsamhälle är att det kan innebär för de lägre kasten att de tryggs ned för att de högre kasten ska hävda sig. Om jag har uppfattat det rätt så är det inte så enligt den hinduiska läran men risken finns när individen vill styra över andra och använder religionen som ett verktyg. Om vi ser på vårat eget system så kan man säga att även vi har kastsystem men då finns det inget skrivet. Vi har olika klassamhällen och de styr våra liv varken vi vill det eller inte.

Innehållsförteckning

 

Kvinnan och fattigdomen

Där blev jag verkligen förskräckt hur det förhåller sig för dem. De har inga rättigheter och bara skyldigheter. Jag anser att det är underbart när det finns grupper som hjälper de kvinnor och fattiga som har problem på ett sätt eller ett annat. Jag anser att det borde finnas fler hjälporganisioner som kunde hjälpa de kvinnor som behandlas på detta sätt och jag anser också att det hjälpen borde finnas där innan problemet inträffar och inte när det redan finns där.

Innehållsförteckning

 

Sexualiteten

Jag tog med den för att jag anser att det fanns ett behov av det för att i hinduismen har de den tro att de tillber genus. Det är en intressant faktor hur olika religioner har utvecklats med tiden.

Innehållsförteckning

 

Epilog

Jag är hemskt lessen att den här rapporten blev så stor som den blev. Men jag anser att det har varit en intressant arbete och man har lärt sig mycket. Jag skulle utan problem kunna fortsätta med 5-10 sidor till. Det som jag saknade var möjligheten att kunna läsa de skrifter (sanskrit) och då kunde man ha fått ännu större insikt i hinduismen. Det är något som jag anser att det skulle varit intressant om de hade varit översatta till svenska.
     Tråkigt nog så fanns det inga böcker på stadsbiblioteket över huvud taget men det fanns en på biblioteket här på skolan och förutom den så har jag använt av våran lärobok men jag har även använt mycket av internet för min rapport.

Innehållsförteckning

 

Litteraturförteckning

Världsreligioner - Hinduism
Hela livet Religion- Etik - Livsfrågor Olivestam Carl Eber
http://www.fl-net.se/novell/trimurti.html
http://www.bahnhof.se/~evah/
http://www.geocities.com/Baja/Dunes/8144/skrifter.html
http://www.geocities.com/Baja/Dunes/8144/sakrament.html
http://www.svkyrkan.se/skm/projekt/indien.htm
http://www.informatik.umu.se/~svpv9523/hind.html

Innehållsförteckning

 

Rekommenderade länkar

http://www.yahoo.com/Society_and_Culture/Religion/Faiths_and_Practices/Hinduism/
http://www.hindunet.org
http://ddi.digital.net/~egodust
http://www.hindunet.org/alt_hindu_home/
http://www.hindunet.org/srh_home/

http://www.owplaza.com/wva/
http://www.fl-net.se/novell/trimurti.html
http://www.bahnhof.se/~evah/
http://www.geocities.com/Baja/Dunes/8144/skrifter.html
http://www.svenskakyrkan.se/skm/projekt/indien.htm

http://www.informatik.umu.se/~svpv9523/hind.html
http://www.religioustolerance.org/hinduism.htm

Innehållsförteckning

 You'll find my E-mail bottom at my Mainpage
http://home9.swipnet.se/~w-90278/

Copyright © 1999 - 2006 Roger Thoor. All rights reserved.